PS 120W 0-10V

powersupply 24V / 120W 0-10V

Specifications